Answers

Hur pass stöttande är din sambo och familj när det gäller baletten? Om de är stöttande, är de aktivt eller passivt stöttande? (Ungefär: ”Dansa balett om du mår bra av det” eller ”Jag är så stolt över att du är så passionerad och hängiven till balett”)
De flesta I min familj är verkligen stöttande och visar hur stolta de är över min (mina två närmaste familjemedlemmar) men resten av dem är mer “passivt” stöttande. Vissa visar inte några som helst känslor till det.

Hur värmer du upp innan du stretchar?
Jag brukar inte värma upp speciellt mycket men jag gör väldigt mjuka och försiktiga stretcher först, pliéer osv. Jag börjar alltid väldigt mjukt när jag stretchar ouppvärmd och stretchar ganska länge, 45-60 minuter.

Har du varit/är skadad på något sätt? Hur har du i så fall gjort för att bli av med skadan?
Jag har en pisksnärtskada som jag troligtvis kommer att leva med resten av livet. Jag har gått på olika rehabiliteringar och fått hjälp att hantera skadan så att jag kan fortsätta livet men skadan och smärtan kommer alltid att finnas där. Jag blev påkörd av en bil bakifrån (jag satt också i en bil) i november 2010.

Var i Sverige bor du?
Örebro

Vad fick dig att börja på balett?
Har alltid älskat balett men trodde aldrig att det fanns kurser för vuxna så när jag såg att det fanns balettkurser för vuxna så valde jag att prova på det (med hjälp av lite övertalning från sambon). Sökte på det på nätet eftersom jag ville börja med någon träningsform som var bra för min skada och hittade då balett.

Ungefär hur ser dina dags/veckorutiner ut? Typ hur ofta och mycket stretchar du osv.
Jag tränar balett på tisdagar och söndagar och stretchar oftast bara i samband med dem. Om jag har tid och energi till det så händer det att jag även stretchar på torsdagar eller fredagar men aldrig mer än så. Jag blir nämligen öm i musklerna dagen efter jag har stretchat.

Har du naturligt fina fötter eller har du jobbat mycket med dem för att få dem såhär bra?
Mina fötter har alltid varit ganska flexibla men jag har definitivt jobbat för att få dem finare och vigare. Det är en extremt långsam process och man ser knappt någon skillnad, det är först på den senaste tiden som jag har känt en större skillnad.

Berätta lite om din familj och sambo.
Jag har en mamma och en pappa i Stockholm som är frånskilda sedan 10 år, två äldre halvbröder (38 och 37 år gamla), en äldre halvsyster (40 år) och en yngre bror (25 år). Min sambo är 29 år och vi har varit tillsammans i 11 år.

Dina bästa tips som balettdansös?
Njut av att dansa, försök att stäva efter att bli bättre (inte perfektion), var nöjd över dina framsteg (stora som små) och känn dansen i kroppen. Mest av allt, låt det ta tid, balett är riktigt svårt.

Vad gör du helst en ledig regnig dag?
Oj, ledig är man aldrig som student men om jag bortser från plugget så ser jag allra helst en balett, gärna en sorglig balett som Giselle eftersom jag alltid tycker att sorgliga baletter känns mycket mer, känslan förmedlas bäst genom dansen.

Vad skulle du gjort om du inte dansat?
Mycket svår fråga eftersom jag inte kan se mitt liv utan dans längre. Försöker tänka tillbaka till vad jag gjorde innan dansen men kommer inte riktigt ihåg att jag gjorde något vettigt. Jag hade förmodligen ritat mer, det pysslade jag mycket med när jag var yngre.

I’d love to know how your spouse and family react to your passion for ballet… Are they supportive? If so, are they ‘actively’ or ‘passively’ supportive? (Like : ‘yeah, do it if it makes you happy’ or ‘I’m so proud of you for being so passionate and dedicated to ballet’)
Most of my family is really supportive and show how much proud they are of me (my two closest family members) but the rest of them are more ‘passively’ supportive, some don’t express any feelings toward it at all.

How do you warm up before you stretch?
I usually don’t warm up before I stretch but I start by stretching very slowly and gently. I often do pliés and similar movements. I stretch very slowly when I’m not warmed up and always stretch for about 45-60 minutes.

Have you been/are you injured in any way? If you have, how did you get rid of it?
I have a whiplash injury that I’ll probably have for the rest of my life. I’ve gone to different rehabilitations and have received help so I can handle my injury and continue with my life but the injury and pain will always be there. I got hit by a car (I was also in a car) in November 2010.

Where in Sweden do you live?
Örebro/Orebro

What made you start with ballet?
I’ve always loved ballet but I didn’t think it was possible to start as an adult. When I saw that there were adult ballet classes nearby I decided to give it a go (after some persuasion from my spouse). I searched for it online since I wanted to start with some kind of exercise that was good for my injury and found ballet.

How does your day/week routines look like? Like, how often and how much do you stretch and so on?
I dance ballet on Tuesdays and Sundays and stretch on or after classes. If I have time and energy I sometimes stretch on Thursdays or Fridays but never more than that. I tend to get sore in my muscles the day after I’ve stretched.

Do you have nice feet natural or have you worked with getting them this good?
My feet have always been pretty flexible but I’ve definitely worked for getting them nicer and more flexible. It’s an extremely slow process and you can hardly see any difference, I’ve just recently started to see a bigger difference.

Tell us a little about your family and spouse.
I have a mom and a dad in Stockholm who are divorced since 10 years, two older half-brothers (37 and 38 years old), an older half-sister (40 years old) and a younger brother (25 years old). My spouse is 29 years old and we’ve been together for 11 years.

Your best tips as a ballet dancer?
Enjoy the dance, try to strive to become better (not perfect), allow yourself to be pleased with your progress (big as small) and feel the dance in your body. Most of all, let it take time, ballet is really difficult.

What do you prefer to do on a free rainy day?
Oh, you’re never free as a student but if I try to picture myself without the studying I would love to watch a sad ballet as Giselle since I can feel sad ballets within me, the feeling is presented in the best way in sad ballets.

What would you have done if you wouldn’t have been dancing?
A very hard question to answer since I can’t picture my life without dance anymore. If I try to think back what I did before dance I can’t really remember that I did something good. I would probably have painted more, I did that a lot when I was younger.

Wind – With vs. Against you

Balett
Här har ni lite “bakom kulisserna”-material. Det är nästan alltid en vind på Kanarieöarna och den vinden kan antingen vara med dig (som högre bilden visar) och lyfter bilderna till en annan nivå, eller förstöra bilden helt och hållet som ni kan se på vänstra bilden genom att blåsa upp klänningen till midjan! Gissa varför jag valde att ha en leotard under?

Here’s some “behind the scene” footage for you. There is almost always a wind on the Canary Islands and this wind can work for you (as the right picture shows) and bring your pictures to another level, or as seen in the left picture, destroy your picture completely by blowing your dress up to your chest! Guess why I wore a leotard underneath?

Break

Balett
Jag tog en ofrivillig paus igår. Vi kom hem på eftermiddagen och jag hade så mycket att göra så all min energi tog slut. Jag orkade inte ens gå på balettlektionen. Jag tar igen den på lördag istället. Det har varit riktigt mycket för mig med tentan, resan till Miami och allt omkring. Nu känner jag mig i alla fall utvilad och redo för veckan!

Svaren från frågestunden kommer upp senare idag.

I had an unwanted break yesterday. We got home in the afternoon and I had so much that I had to do so my energy didn’t last for ballet class. I’m taking one on Saturday instead of yesterday. It’s been so much for me lately with the exam, the trip to Miami and everything around it. Now I feel rested again and ready to go!

The answers for the question time will be up later.