Summer Intensive Course 2016 – Absolute Beginner

Balett

Först och främst måste jag bara säga att Maria Josefsson är en underbar lärare som ser till att rätta alla som behöver rättas, med anpassade rättelser efter varje individuella dansares behov baserat på dennes erfarenhet.

Kursen jag gick var för absoluta nybörjare och övningarna var fantastiska för nybörjare. De var även fantastiska för mig, trots att jag har dansat i totalt 4,5 år. Maria har förmågan att förklara övningarna på ett sätt som alla förstår. Hon förklarar hur man ska göra något och hur man inte ska göra det, och hon förklarar varför. Första veckan var en förberedelse för utåtvridningen och vi fokuserade mestadels på sjätte och första positionen.

Maria gick i genom kroppen och såg till att vi förstod den mest basala tekniken inom baletten. För att ta ett exempel så övade vi på hur man gör en ordentlig plié och vad man ska tänka på när man går ner och upp, placeringen av fötterna och vilken del av foten som ska kännas mot golvet, vad man ska göra och inte föra när det gäller pliéer och utåtvridning. Vi gick även i genom hur man gör tenduer, både vanliga och tendu jeté’s. Maria förklarade att hälen ska leda vägen när man gör dessa framåt och åt sidan samt att det är tårna som styr när man gör de bakåt.

En annan sak som var väldigt effektivt var de smärtsamt långsamma passéerna. Mina ben skakade så mycket men det var värt det! Så fantastisk övning. Fyra takter upp och fyra ner. Jag tänkte göra en video där jag visar övningarna som jag tyckte bäst om.

First of all – Maria Josefsson is a wonderful teacher that makes sure to correct anyone who needs it, with adapted corrections to each dancer based on their level of experience.

The course was for absolute beginners and the exercises were fantastic for beginners. They were even fantastic for me, despite the fact that I’ve danced for 4,5 years in total. Maria has the ability to explain the exercise in a way that everyone can understand. She explained how to do something and how not to do it, and she explained why. The first week was more a preparation of the turnout and we focused mostly on the sixth and first postition.

Maria went through the body and made sure that we understood the most basic technique of ballet. For instance, we practiced how to plié and what to think about when going down and back up, the position of the feet and which part of the feet that are supposed to be in touch with the floor, the do’s and the don’ts when it comes to pliés and turnout. We also went through the tendus, both regular ones and tendu jeté. Maria explained that the heel should lead to the front and side but the toes should lead to the back.

Another thing that was really efficient was the painfully slow passés. My legs were shaking so bad but it was worth it! Such a fantastic exercise. Four counts up and four down. I’ll do a video on the exercises I enjoyed the most for you.

Balett

Sanningen är att majoriteten av sakerna jag gjorde på sommarintensivkursen var nya för mig och jag kände mig faktiskt som en nybörjare ibland. Det enda jag kände mig bekväm i var pliéerna, tendus och balancé åt sidorna. Vi gjorde även andra steg som Maria kallade för “polka-steg” (karaktärsdans) och balancéer framåt och bakåt, mängder med hopp i sjätte positionen och vi arbetade mycket i tredje position den sista veckan. Jag har aldrig använt tredje position under mina fyra år så det kändes riktigt konstigt.

The truth is that most of the things I did during this summer intensive course were new to me so I actually felt like a beginner at times. The only thing I felt comfortable in was the pliés, tendus and balancé to the sides. We also did some other steps that I can’t translate since I think it’s some kind of Swedish name but we did balancés to the front and back, loads of jumps in sixth position and worked mostly in third position the last week. I haven’t used third position at all during my four years so it felt really weird.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.