The sad truth

Left side (good side)

Här ser ni den – den sorgliga sanningen av min nuvarande flexibilitet. Känner mig riktigt nere när jag vet hur långt jag kom innan jag lämnade mitt tidigare liv och gick in i det här.

Min kropp är inte densamma sedan jag genomgick en graviditet och födde min son. Känner mig mycket stelare och som att mina muskler inte innehar samma elasticitet som de hade för 18 månader sedan. Ja, självklart har även avsaknaden av stretching en stor del av min tillbakagång men jag har tagit långa pauser från stretchingen många gånger tidigare och har alltid kommit tillbaka fort. Den här gången är det annorlunda.

Tyckte inte att jag tryckte på så hårt förra gången (i oktober) men tydligen måste jag ha gjort det eftersom jag nu kände en smärta när jag stretchade min högra sida. Jag har fått sträckningar tidigare och det har känts precis så här.

Känner mig lite låg över det här, stretching har alltid varit något jag känner glädje i men nu känner jag mig bara nedstämd eftersom jag är så långt tillbaka. Men jag ger inte upp! Jag ska komma tillbaka! Oavsett hur lång tid det tar så ska jag ta mig tillbaka.

Here you have it – the sad truth of my current flexibility. I really feel sad when I know how far I got before I left my past life and entered this one.

My body isn’t the same since I went through a pregnancy and gave birth. I feel much more stiff and it feels like my muscles aren’t as elastic as they were only 18 months ago. Yes, my lack of stretching has got a huge part of my regression but I’ve been taking long breaks of stretching several times before and I’ve always got back to it fast. This time is different.

I thought that I didn’t push too hard last time I stretched (in October) but apparently I must have since I now feel pain when I stretch my right side. I’ve strained it several times in the past and it has felt like this.

I feel a litte low over this, stretching has always been something I feel a joy in but now I only feel sad since I’m so far back. But I won’t give up! I’ll make it back! No matter how long it takes, I’ll make it back.

Leave a Reply

Your email address will not be published.