Bloch Suprima

Balett

Någon på Instagram ville se hur Bloch Suprimas ser ut framifrån och så här ser de ut på min fot. Mina ben och fötter är nog inte menade att ha tåspetsskor egentligen, det ser ut som jag sicklar men jag gör inte det. Det är hur mina ben och fötter är formade på grund av min kobenthet.

Someone on Instagram wanted to see what Bloch Suprimas look from the front and this is how they look on me. My legs and feet aren’t really made for pointe shoes, it looks like I’m sickling but I’m not. It’s the way my legs and feet are shaped due to my knocked knees.

Questions

Balett

Jag fick en kommentar som innehöll många bra och viktiga frågor som jag tror många är intresserade av:

Strävar du efter att vara en professionell dansare och en potentiell ballerina, eller är bara balett en viktig men inte den mest grundläggande komponenten i ditt liv?
Jag dansar bara som en hobby och passion. Jag är alldeles för gammal för att bli en professionell och även om jag inte var det har jag inte pengarna att ta antalet klasser som krävs för att utvecklas tillräckligt.

Hur var det att upptäcka din passion av balett vid 24?
Det var fantastiskt men också ledsamt. Jag önskar att jag började när jag var yngre men jag är glad att jag började överhuvudtaget. Balett är en del av mig och mitt liv nu och jag kommer aldrig att kunna leva utan det.

Har du känt sorg samtidigt eftersom du inte kan fortsätta det som ett primär yrke?
Ja, jag tror att alla sena nybörjare känns det sättet, men samtidigt får jag så mycket från baletten som jag är bara tacksam att jag kan njuta av.
 

Hur balanserar du andra åtaganden och balett? Det är en sysselsättning som kräver en betydande mängd engagemang och uppoffring och är särskilt svårt att göra som vuxen.
Balett är något som är tillägnad mig i mitt liv, det är när jag tar hand om mig själv och laddar min energi. Jag ser det som ett sätt att meditera och träna samtidigt. Jag går bara två balettlektioner per vecka under vår- och höstterminerna så jag är faktiskt inte borta så många timmar i veckan. Man kan jämföra det med någon som tränar på gym.
 

Bloggen och Instagram tar däremot upp en hel del tid och det är svårare att balansera. Jag får inte så mycket tid för bara koppla av och att inte göra något utan mitt dagliga schema är fullt varje dag.

I recieved a commet with a bunch of questions that I felt was important to answer and I suspect that you might be interested in the answers as well:

Do you aspire to be a professional dancer and a potential ballerina, or just that ballet is a major but not the fundamental component of your life?
I only dance as a hobby and passion. I’m far too old to become a professional and even if I weren’t I don’t have the money to take the number of classes required to evolve enough.

How is it like discovering your extent of passion towards ballet at 24?
It was amazing but also sad. I wish I began when I was younger but I’m happy I began at all. Ballet is a part of me and my life now and I will never be able to live without it.

Have you felt pain at the same time because you could not pursued it as a primary profession?
Yes, I think every late beginner feels that way but at the same time I get so much from ballet that I’m just thankful that I can enjoy it.

How do you balance between your other commitement and ballet? It is an activity that requires a significant amount of dedication and sacrifice and is particularly difficult to do as an adult.
Ballet is something that is dedicated to myself in my life, it’s when I take care of myself and load my energy. I see it as a way of meditating and exercising at the same time. I only take two classes a week during spring and fall terms so I’m not actually away for that many hours a week. You can compare it to someone that exercises at the gym.

The blog and Instagram takes up a lot of time though and that’s harder to balance. I don’t really get that much time for just relaxing and doing nothing, my daily schedule is full.